ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

ثبت طرح صنعتی عادی

شگفت انگیز
1200000 900000 تومان

  ۱- ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما

  ۲-واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  ۳- درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  ۴- صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما

طرح صنعتی تضمینی

7990000 تومان

  در این بسته ثبت بصورت تضمینی انجام میشود

  ۱- ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما 

  ۲-واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  ۳- درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  ۴- صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شم

ثبت طرح صنعتی ۵ عددی

4990000 تومان

  ۱- ثبت اظهارنامه درخواست ثبت ۵ عدد از طرح های شما بصورت جداگانه

  ۲-واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  ۳- درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  ۴- صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما

کمیسیون طرح صنعتی

2990000 تومان

  ۱- تنظیم و صدور لایحه دفاعی به اعتراض ثبت شده در پرونده طرح صنعتی شما 
  2- تشکیل پرونده فیزیکی و ارائه مدارک لازم به اداره ثبت